×

TUNGOON

आफ्नो पार्टी अरुको पछि लागेर सरकारमा नजाने–पुर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई


काठमाडौं । चैत १ गते
आज समाजिक सञ्जलमार्फत आफ्नो धारणा राख्दै आफ्नो पार्टी अरुको पछि लागेर सरकारमा नजाने जनता समाजवादी पार्टी जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले बताउनु भएको छ । पार्टीले सत्ता समीकरणका लागि अन्य दलसँगको भेटलाई तीव्र बनाइरहेका बेला आएको डा. भट्टराईको यो भनाइलाई महत्त्वपूर्ण रुपमा हेरिएको छ।

kqsf/ ;Dd]ngdf cWoIf 8f e66/fO{ sf7df8f}F, ( k”; M ;dfhjfbL kf6L{sf ;+3Lo kl/ifb cWoIf 8f afa’/fd e66/fO{ a”waf/ l;+xb/af/df cfof]lht kqsf/ ;Dd]ngdf s”/fsfgL ub}{ . t:jL/ M /f]zg ;fksf]6f÷/f;;

डा. भट्टराईले जसपा कसैको पुच्छर नबन्ने र सत्तामा जान एमाले, माओवादी र कांग्रेसले जसपाको साथ खोजिरहेको अवस्थामा जसपा कसैको पुच्छर नबन्ने बरु आफैँ देशको नेतृत्व गर्ने बताउनु भएको छ । उहाँले जान्नै पर्ने कुरा भन्दै जसपाका तीन विशेषता औँल्याउनु भएको छ ।


सम्बन्धित खवर

सबै

विचार

खेलकुद

कला